Yöneticiler İçin İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Lisans, yüksek lisans, doktora ödevleri yapılır.

Yöneticiler İçin İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı

27 Ağustos 2016 Essay yazma Genel Makale yazdırma Master MBA Ödev Ödev yapılır Proje hazırlama Rapor hazırlama Sunum Tez Tez hazırlama Tezsiz yüksek lisans Üniversite Uzaktan eğitim Yüksek lisans 0

Yöneticiler İçin İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı öğrencilerine ödev hazırlama, proje , tez yazımı, makale hazırlama konularında akademik destek vermekteyiz. Yöneticiler İçin İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı öğrencileri bize ulaşmaları durumunda yardımcı olmaktayız.

Yöneticiler İçin İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı dersleri 

 • Ders Programı
  Zorunlu Dersler-Tezli Program
  Lisansüstü Seminer
  Çağdaş Yönetim
  Stratejik Pazarlama Yönetimi
  Yöneticiler İçin Finansal Analiz ve Araçları
  Yöneticiler için Muhasebe
  Yönetim Ekonomisi
  Stratejik Yönetim
  Yüksek Lisans Tezi
  Zorunlu Dersler-Tezsiz Program
  Çağdaş Yönetim
  Stratejik Pazarlama Yönetimi
  Yöneticiler İçin Finansal Analiz ve Araçları
  Yöneticiler için Muhasebe
  Etik, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik
  Yönetim Ekonomisi
  Stratejik Yönetim
  Dönem Projesi
  Yöneticiler İçin İşletme Yönetimi
 • İşletme Yönetimi İçin Araştırma Yöntemleri
  Yönetim Bilişim Sistemleri ve Karar Verme
  Uluslararası Yönetim
  İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Akımlar
  Üretim Yönetimi
  Stratejik Marka Yönetimi
  Rekabetçi Pazarlama Stratejileri
  Birebir Satış ve Satış Yönetimi
  Endüstriyel ve Servis Pazarlama
  Uluslararası Finans ve Bankacılık
  MAN Portföy Kuramı ve Çözümlemesi
  Mali Tablolar Analizi
  Yatırım Değerleme ve Analiz
  Yeni Ürün Geliştirme ve Tasarımı
  Liderlik ve Takım Yönetimi
  Proje Yönetimi
  Ar-Ge Yönetimi
  Girişimcilik: İş Kurma ve Geliştirme
 • Ders TanımlarıLisansüstü Seminer (Graduate Seminar) – Tezli Program için Lisansüstü seminer.
  Çağdaş Yönetim (Contemporary Management)
  Rekabetçi iş çevresinde çağdaş yönetim tekniklerinin geliştirilmesi. Yönetimde değişen paradigmalar. Öğrenen organizasyonların esasları. Değişim yönetimi. Örgütsel hedef belirleme. Planlama. Takım çalışması uygulamaları, yönetsel strateji belirlemeleri.
  İşletme Yönetimi İçin Araştırma Yöntemleri (Research Methods for Management)
  Yönetsel karar süreçlerinde araştırma yöntemlerinin kullanılması. Araştırma soru ve hipotezlerinin oluşturulması. Örnekleme, veri toplama yöntemleri, deneysel tasarım. Ölçme ve veri tahlilinde istatistiksel yöntemlerin kullanılması.
  Stratejik Pazarlama Yönetimi (Strategic Marketing Management)
  Pazarlama stratejilerinin oluşturulması ve uygulanması. Pazarlama yönetiminin temel kavramlarının ve yordamlarının stratejik çerçevede kullanılması.
  Yöneticiler İçin Finansal Analiz ve Araçları (Financial Analysis and Tools for Managers)
  Finansal kavramların açıklanması. Paranın zaman değeri; muhasebe ilkeleri; finansal tabloların yorumlanması; başabaş noktası çözümlemesi; risk çözümlemesi; yatırım ölçütleri; nakit akışı çözümlemesi.
  Yöneticiler icin Muhasebe (Accounting for Managers)
  Finans ve maliyet muhasebesinin temel kavramları; muhasebe bilgisini yönetimsel karar verme sürecine katmanın yolları ve araçları. Yöneticiler İçin İşletme Yönetimi
  Etik, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik (Ethics, Corporate Governance and Sustainability)
  Çalışma ve iş ahlakı kavram ve kuramları; iş ahlakı analizi. Paydaş yönetimi. İş ahlakına dayalı liderlik. Şirket kültürü; şirket itibar yönetimi; işletmelerin sosyal sorumlulukları.
  Yönetim Ekonomisi Economics for Management)
  Ekonomik problemlerin doğasını kavramak; arz ve talep; tüketici tercihleri; firma kuramı; üretim ve maliyet; tam rekabet; monopoli; pazar dengesi ve fiyatlandırma; makroekonomik ilkeler; mali politikalar; para politikaları; ödemeler dengesi; döviz kuru.
  Yönetim Bilişim Sistemleri ve Karar Verme (Management Information Systems and Decision Making)
  Yönetsel karar verme sürecinde karşılaşılan problemlerin çözümü için yönetim bilişim sistemlerinin nasıl kullanılacağının analizi; karar verme süreci içinde yönetim bilişim sistemlerinin bileşenlerinin belirlenmesi ve tanımlanması. Veritabanı anlayışının oluşturulması; veritabanı yönetimi; veri raporlaması. Yöneticiler İçin İşletme Yönetimi
  Uluslararası Yönetim (International Management)
  Uluslararası rekabet analizi; uluslararası pazarlar. Kültürler arası ilişkiler ve değişim. Küresel ortamda yönetsel araçların uygulanması; kültürlerarası iletişim. İş ahlakı konuları.
  Liderlik (Leardership)
  Liderlik ve yöneticilik farkı. Liderlerin örgüt içindeki yeri ve önemi, örgütsel etkinlikteki rolleri. Lider modelleri, likerlik kuramları, çağdaş liderlik yaklaşımları ve liderlerin çağdaş örgütsel değişimdeki yeri.
  İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Akımlar (New Trends in Human Resources Management)
  İnsan kaynaklarının stratejik rolünde değişen paradigmalar. Kariyer yönetimi; kurum içi eğitim. Dinamik küresel bir ortamda işçi-işveren ilişkileri. Yöneticiler İçin İşletme Yönetimi
  Üretim Yönetimi (Production and Operations Management)
  Üretim planlaması; kapasite planlaması; kalite yönetimi; doğrusal programlama; kestirim ve karar verme kuramları; ileri karar verme kuramları.
  Stratejik Yönetim (Strategic Management)
  Vizyon ve misyon tanımlama. Dış/çevresel analiz, fırsatlar ve tehditler. İç/kurumsal analiz ve zayıf-güçlü yönleri. Hedef ve amaç belirleme. Değerlendirme ve seçmede kullanılan araçlar. Kurumsal hedefleri gerçekleştirme.
  Stratejik Marka Yönetimi (Strategic Brand Management)
  Bilgisayar benzetimi ile sanal koşullar altında başarılı markaların yönetimi; bilgisayar benzetimi ile rekabetçi baskı altında marka yönetimi.
  Rekabetçi Pazarlama Stratejileri (Competitive Marketing Strategies)
  Yönetsel planlama sürecinde rakiplerin davranışlarının öngörülmesi. Firmanın rakipleri karşısındaki güçlü ve zayıf yönlerinin içsel analizi. Rekabetin yoğun olduğu pazarlama ortamında yönetsel kararların alınması; küresel pazarlama ortamında olası rekabetçi davranışları öngörme ve bunlara karşı çözümler üretme.
  Birebir Satış ve Satış Yönetimi (Personal Selling and Sales Management)
  Kişisel satış, tutundurma, satış sürecinde vücut dilinin kullanılması, satış stratejilerinin geliştirilmesi.
  Endüstriyel ve Servis Pazarlama (Industrial and Services Marketing)
  Son kullanıcının tatmin düzeyine ulaşabilmek amacıyla tedarikçiler ve üreticiler arasında sağlanması gereken ilişkiler. Kurumsal pazarlama kavramlarıyla ilgili uygulamalar. Yöneticiler İçin İşletme Yönetimi
  Uluslararası Finans ve Bankacılık (International Finance and Banking)
  Uluslararası finansal piyasalar ve kurumlar; uluslararası para ve finans kuramlarının temel kavramları; IMF, Dünya Bankası ve OECD gibi uluslararası kuruluşlar; Basel standartları ve kredi değerleme sistemleri; Türk Bankacılığının uluslararası bankacılık sistemi karşısında rol ve işlemleri; uluslararası finasta karar verme süreçleri: Türk bankalarının kullandığı uluslararası kredi çeşitleri.
  Uluslararası Pazarlama (International Marketing)
  Küresel pazarlama ve uluslararasılaştırma süreci. Ekonomik, politik, kültürel ve teknolojik çevre. Uluslararası pazarlara giriş stratejileri. Küresel pazarlama kanalları ve dağıtımı. Küresel tutundurma, fiyatlandırma ve yönetim. Yeni dış pazarlar.
  Portföy Kuramı ve Çözümlemesi (Portfolio Theory and Analysis)
  En uygun portföy seçimi; risk ve getiri dengesi; piyasa etkinliği; finansal varlık piyasalarının istatistiksel/nicel tanımlamaları; aktif ve pasif portföy yönetimi; varlık dağıtımı.
  Mali Tablolar Analizi (Financial Statement Analysis)
  Finansal bilgi kaynakları; oran çözümlemesi; karlılık çözümlemesi; likidite; borçları ödeme gücü; finansal esneklik; muhasebe çözümlemesi; finansal risk değerlendirmesi; kestirim yöntemleri ve tahmini finansal bilgi.
  Yatırım Değerleme ve Analiz (Investment Valuation and Analysis)
  Görece değerleme; piyasa çarpanları; enflasyonun piyasa çarpanları üzerine etkisi; indirgenmiş nakit akımları analizi; varlık yaklaşımı; ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti yöntemi; ayarlanmış şimdiki değer yöntemi; özkaynak yaklaşımı; opsiyon fiyatlama uygulamaları.
  Yeni Ürün Geliştirme ve Tasarımı (New Product Development and Design)
  Yaratıcı fikirlerden imalata kadar başarılı yeni ürün geliştirmede temel aşamalar. Alternatif yeni ürün stratejileri analizi. Uygulanabilir yeni ürün geliştirme süreci; kavram denemesinden tasarıma adım adım analiz. Pazar araştırması ve yeni ürünün piyasaya sürülmesi. Yöneticiler İçin İşletme Yönetimi
  Liderlik ve Takım Yönetimi (Leadership and Team Management)
  Teknoloji ve inovasyon yönetiminde liderlik becerileri. Bir kurumda liderin etkili katkıları. Liderlik özelliklerinin geliştirilmesi. Ekip üyelerinin eşgüdümü için gerekli kritik liderlik konuları ve becerileri.
  Proje Yönetimi (Project Management)
  Proje seçimi. Proje yöneticisinin rolü. Proje organizasyonu, planlaması, bütçeleme ve maliyet tahmini. Zaman yönetimi, kaynak dağıtımı, bilisim sistemlerini kullanarak proje izlenmesi ve takibi. Projenin denetimi, mali denetlenmesi ve sona erdirilmesi. Takım bazlı projelerde proje liderliği, çatışma çözümlemesi ve iletişim becerileri, risk analizi ve problem çözme.
  Ar-Ge Yönetimi (R&D Management)
  Teknoloji yaratmada Ar-Ge’nin işlevleri. Ar-Ge stratejisi ve planlama yöntemleri. Ar-Ge projelerinin değerlendirilmesi, seçilmesi, organizasyonu ve uygulanması teknikleri . Ulusal ve uluslararası Ar-Ge sistemleri ve politikaları. Ar-Ge laboratuarlarının organizasyon teknikleri. Ar-Ge çalışanlarının ve verimliliğin yönetimi. Devlet-iş dünyası-üniversite arasında Ar-Ge işbirlikleri. Ar-Ge başarının değerlendirmesi.
  Girişimcilik: İş Kurma ve Geliştirme (Entrepreneurship : Business Creation and Development)
  Girişimciliğin tanımı. Girişimciler hakkında efsaneler ve gerçekler: ortak bireysel özellikler. Fırsatların saptanması, değerlendirilmesi ve fikir üretimi. Kaynakların, yetkinliklerin, güçlü ve zayıf yanların değerlendirilmesi. Makro-çevrenin değerlendirilmesi. İş planı geliştirilmesi ve yazımı. Takım oluşturma. Girişimin parasal desteklenmesi ve finansal geçerliliğinin analizi. Etik ve hukuki temeller. Pazarlama planı. Risk ve belirsizliğin değerlendirilmesi ve yönetimi. Girişimcilerin önündeki engellerin anlaşılması. Yöneticiler İçin İşletme Yönetimi
  Dönem Projesi (Term Project)
  Tezsiz yüksek lisans programı Executive MBA öğrencilerinin bir öğretim üyesinin danışmanlığında işletme ile ilgili konularda derinlemesine araştırma yapması.
  İşletme Yönetiminde Özel Konular (Special Topics in Management )
  İşletme Yönetimi alanında güncel kuramsal ve pratik gelişmeler arasından seçilmiş özel konuların çalışılması.
  Yüksek Lisans Tezi (Master’s Thesis) – Tezli Program içinYüksek lisans tezi.

 

})