Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Lisans, yüksek lisans, doktora ödevleri yapılır.

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı

27 Ağustos 2016 Genel Lisans Makale yazdırma MBA Ödev Ödev yapılır Rapor hazırlama Sunum Tez Tez hazırlama Tezsiz yüksek lisans Üniversite Yüksek lisans 0

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı öğrencilerine ödev, proje, tez, hazırlama konularında destek vermekteyiz. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı alan yüksek lisans öğrencilerine hizmet vermekteyiz.

 • Ders Adı
  Psikoterapide Temel Beceriler
  Meslek Etiği
  İleri Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi
  Aile Müdahalesi ve Terapi Yaklaşımları
  Klinik Uygulama Stajı
  Süpervizyon Projesi
  Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı
  Klinik Psikoloji Çalışmaları ve Terapi
  Lisansüstü Semineri
  Yüksek Lisans Projesi
  Klinik Uygulama Stajı
  Süpervizyon Projesi
  Yüksek Lisans Tezi
 • Yüksek Lisans Klinik Psikoloji veren Üniversiteler
  Bahçeşehir Üniversitesi
  Beykent Üniversitesi
  Erciyes Üniversitesi
  Hasan Kalyoncu Üniversitesi
  İstanbul Arel Üniversitesi
  İstanbul Esenyurt Üniversitesi
  Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi
  Üsküdar Üniversitesi
  Yakın Doğu Üniversitesi
  Hacettepe Üniversitesi
  İstanbul Bilgi Üniversitesi
  Fatih Üniversitesi
  Uludağ Üniversitesi
  Uludağ Üniversitesi
 • Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı
 • Lisansüstü Semineri (Tezli Program) (Graduate Seminar Thesis Program)
  Çeşitli tez çalışmalarının ana fikri, süreci ve uygulaması üzerinde sunumlar.
  Psikoterapide Temel Beceriler (Basic Skills in Psychotherapy)
  Tedavisel ilişkilerle ilgili temel becerilerin kazandırılması. Tedavisel işbirliği kurma yeteneği. Özetleme, yeniden anlatma, derinlemesine sorgulama ve yansıtma gibi empatik dinleme becerileri. Yüzleştirme, kendini açma ve yorumlama gibi ileri düzeyde ilişki tekniklerini etkili bir şekilde kullanabilme. Tedavi hedeflerini oluşturabilme ve terapiyi sona erdirme. Elde edilen becerilerin uygulamasını gösteren sesli ya da görüntülü kayıtların sunulması.
  Klinik Uygulama Stajı I (Clinical Practicum I)
  İşbirliği yapılacak hastane ve öğrencilerin kendi belirleyecekleri terapi merkezlerinde veya Işık Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezinde dönem başına saatlik denetimli denetimli (süpervizyonlu) bir alan deneyimi. Öğrencilerin tercihlerine göre Yetişkin veya Çocuk ve Ergen alanında teşhis ve değerlendirme psikolojisi alanlarından birinde terapi, konsültasyon, teşhis ve değerlendirme ile ilgili çeşitli becerilerin geliştirilmesi.
  Klinik Uygulama Stajı II (Clinical Practicum II)
  İşbirliği yapılacak hastane ve öğrencilerin kendi belirleyecekleri terapi merkezlerinde veya Işık Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezinde dönem başına saatlik denetimli denetimli (süpervizyonlu) bir alan deneyimi. Öğrencilerin tercihlerine göre Yetişkin veya Çocuk ve Ergen alanında teşhis ve değerlendirme psikolojisi alanlarından birinde terapi, konsültasyon, teşhis ve değerlendirme ile ilgili çeşitli becerilerin geliştirilmesi. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı
  Meslek Etiği (Professional Ethics)
  Profesyonel psikologların rolleri ve işlevleri ile ilgili geniş bir anlayışın sunulması. Psikologların etik kuralları, klinik uygulamada standartlar, hukuki konular ve düzenlemeler. Meslek örgütleri, mesleki uygulamaları ve hizmet sunmayı etkileyebilecek diğer unsurlar.
  İleri Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi (Advanced Research Methods and Data Analysis)
  Psikologlar tarafından deneysel araştırmalarda kullanılan çeşitli yöntemlerin tanıtımı ve bulguların çözümlenmesinde kullanılan istatistiksel tekniklerin ayrıntılı sunumu. Deneysel ve yarı-deneysel tasarımlarla birlikte parametrik ve parametrik olmayan, moderasyon ve istatistiksel mediasyon analizine ilişkin teknikler. Tek denekli tasarım, varsayım sınama ve deneysel yöntem, uygun istatistiksel teknikleri seçme, iç ve dış geçerliğe karşı tehditler ve deneysel kontrol çeşitleri ile rasgeleştirme.
  İleri Psikopatoloji – Yetişkin (Advanced Psychopathology – Adult)
  Psikolojik bozuklukların biyolojik ve psikososyal yatkınlıklar açısından ele alınması. Sınıflandırmaya yönelik boyutsal, betimsel ve kategorik yaklaşımların güncel psikopatoloji kategorileri üzerinde durularak incelenmesi. Çeşitli tanı kategorilerine ilişkin semptomatoloji, ayırıcı tanı, etiyoloji, epidemiyoloji ve tedavi yaklaşımları. Kaygı bozuklukları, duygu durum bozuklukları, psikotik bozukluklar, psikosomatik bozukluklar, madde bağımlılığı, cinsel işlev bozuklukları, yeme bozuklukları ve kişilik bozukluklarının incelenmesi.
  Bilişsel Davranışçı Terapiler (Cognitive Behavioral Therapies)
  Bilişsel ve davranışçı yaklaşımların kuramsal ve pratik yönlerinin, vaka örnekleri sunarak, öğretilmesi. Eksen I bozukluklarına ek olarak ve acil durumlarla baş etmede davranışçı ve bilişsel teknikler. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı
  İleri Psikopatoloji – Çocuk ve Ergen (Advanced Psychopathology – Child and Adolescent)
  Çocuk ve ergenlerde anormal davranış ve psikolojik durumların tanı ve sınıflandırılmasındaki güncel sorunlar. Sınıflandırmaya yönelik boyutsal, betimsel ve kategorik yaklaşımların, güncel psikopatoloji kategorileri üzerinde durularak incelenmesi. Çeşitli tanı kategorilerine ilişkin semptomatoloji, etiyoloji, gelişimsel örüntüler ve tedavi yaklaşımlarının incelenmesi.
  Çocuk ve Ergen Psikoterapisi (Child and Adolescent Psychotherapy)
  Çocuk ve ergenlerde kullanılan çeşitli terapi yaklaşımları. Kanıta dayalı terapi teknikleri ve ağırlıklı olarak davranışçı yaklaşımların vurgulanması. Farklı sosyoekonomik, etnik ve kültürel geçmişi olan danışanlara uygun tedaviyi planlanma ve uygulama. Çocuk ve ergen psikoterapisinde dikkat edilmesi gereken etik kurallara vaka tartışmaları üzerinden yer verilmesi.
  Klinik Psikoloji Çalışmaları ve Terapi (Studies in Clinical Psychology and Therapy)
  Klinik psikolojideki bazı vakaların tartışılması, olguların formulasyonu ve değerlendirilmesi hakkında eğitim. Bireylerin psikopatolojilerinin tanı ve tedavisine ilişkin bakış açılarının gözden geçirilmesi. Terapi sürecinde karşılaşılan güçlüklerin tanımlanması. Terapinin etkisi, baş etme becerileri ve yaşam tarzının yapılandırma süreçleri.
  Süpervizyon Projesi I (Supervision Project I)
  Klinik pratiklerinden (alan deneyimlerinden) rapor olarak sunulması ve sunulanların etik, vaka yönetimi/formülasyonu, çeşitlilik, tedavi stratejileri, konsültasyon ve program oluşturma yönünden süpervizör ile tartışılması.
  Süpervizyon Projesi II (Supervision Project II)
  Klinik pratiklerinden (alan deneyimlerinden) rapor olarak sunulması ve sunulanların etik, vaka yönetimi/formülasyonu, çeşitlilik, tedavi stratejileri, konsültasyon ve program oluşturma yönünden süpervizör ile tartışılması. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı
  Klinik Vaka Tartışması I – Yetişkin (Clinical Case Discussion I-Adult)
  Yetişkin grubu ile gerçekleştirilen haftalık klinik vaka toplantıları. Klinik vakaların kavramsallaştırılması, değerlendirilmesi ve sunulması. Tedavi planlama ve tedavi raporları yazma .
  Klinik Vaka Tartışması II – Yetişkin (Clinical Case Discussion II-Adult)
  Yetişkin grubu ile gerçekleştirilen haftalık klinik vaka toplantıları. Klinik vakaların kavramsallaştırılması, değerlendirmesi ve sunulması. Tedavi planlama ve tedavi raporları yazma.
  Klinik Vaka Tartışması I – Çocuk ve Ergen (Clinical Case Discussion I-Child and Adolescent)
  Çocuk ve ergen grubu ile gerçekleştirilen haftalık klinik vaka toplantıları. Klinik vakaların kavramsallaştırılması, değerlendirilmesi ve sunulması. Tedavi planlama ve tedavi raporları yazma.
    Klinik Vaka Tartışması II – Çocuk ve Ergen (Clinical Case Discussion II- Child and Adolescent)
  Çocuk ve ergen grubu ile gerçekleştirilen haftalık klinik vaka toplantıları. Klinik vakaların kavramsallaştırılması, değerlendirilmesi ve sunulması. Tedavi planlama ve tedavi raporları yazma.
  Psikolojik Değerlendirme I- Yetişkin (Psychological Assessment I – Adult )
  Zihinsel becerilerin değerlendirilmesi alanında kuramsal ve pratik donanımın sağlanması. Wechsler Zeka Ölçeği gibi en sık kullanılan zeka testlerinin gelişimi, uygulanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması.
  Psikolojik Değerlendirme II – Yetişkin (Psychological Assessment II – Adult)
  Bilişsel davranışçı terapilerde kullanılan ölçme ve değerlendirme teknikleri. Değerlendirme yöntemlerinin seçimi, uygulanması, kodlanması ve değerlendirme sonuçlarının tümünün bütünleştirilmesi. Değerlendirme sonuçlarına dayalı vaka formülasyonu, tanı ve tedavi planlaması.
  Psikolojik Değerlendirme I – Çocuk ve Ergen (Psychological Assessment II – Child and Adolescent)
  Çocuk ve ergenlerin bilişsel, duygusal ve sosyal alanlardaki değerlendirmelerine yardımcı olacak testlerin incelenmesi. Doğru değerlendirme yöntemleri, değerlendirme sonuçların bütünleştirilmesi, vaka formülasyonu, tanı ve tedavi için planlama yapma. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı
  Psikolojik Değerlendirme II – Çocuk ve Ergen (Psychological Assessment II – Child and Adolescent)
  Çocuk ve ergenlerin bilişsel, duygusal ve sosyal alanlardaki değerlendirmelerinde kullanılan testlerin incelenmesi. Doğru değerlendirme yöntemleri, değerlendirme sonuçların bütünleştirilmesi, vaka formülasyonu, tanı ve tedavi için planlama yapma.
  Yüksek Lisans Projesi (Tezsiz Program) (Master Project (Non-thesis Program)
  Akademik danışman gözetiminde, araştırma, kuram ya da klinik çalışma alanlarında yayınlanabilir kalitede bir makale taslağının hazırlanması.
  Yüksek Lisans Tezi (Tezli Program) (Master Thesis (Thesis Program))
  Akademik danışman gözetiminde, yetişkin psikolojisi veya çocuk ve ergen psikolojisi alanında bilimsel ölçütlere uygun kaleme alınmış, araştırma ürünü, özgün bir tez çalışması.
})