İşletme ödevi yapılır, işletme ödevi ile ilgili lisans, yüksek lisans, master, doktora öğrencilerine ödev konusu, ödev hazırlama, ödev yapma ile ilgili İngilizce ve Türkçe olarak yardımcı olmaktayız. İşletme bölümü kapsamına giren tüm dersler ile ilgili ödev yaptırmak istiyorum diyen üniversite öğrencilerine yardımcı olmaktayız. İşletme bölümü en çok ödev talebi gelen öğrenci grubu olduğu için ödev yapımında yardımcı olacak deneyimli işletmeden mezun yüksek lisans ve doktora yapan ekibimiz mevcuttur.

İşletme Tez Hazırlama

İngilizce işletme ödevi yapılır, sadece Türkçe değil aynı zamanda İngilizce olarak da hazırlamaktayız. İngilizce işletme ödev talepleri özel üniversite öğrencileri ve devlet üniversitelerinin ingilizce eğitim veren bölümlerindeki öğrencilerinden gelmektedir. Bahçeşehir Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Kadir Has, Okan, İstanbul Ticaret ve diğer üniversite öğrencilerinden gelen talepler çerçevesinde ingilizce işletme ödevi yapılır.

İşletme ödev yapma yanında, lisans, yüksek lisans, master, MBA öğrencilerine işletme proje hazırlama ve tez hazırlama konularında da yardımcı olmaktayız. İşletme en çok ödevin projenin verildiği bölüm olması neticesinde gelen talepleri hızlıca karşılamaktayız. Proje konusu, proje örnekleri, örnek projeler, tez konusu, tez konuları, örnek tezler hakkında sitemizi inceleyebilir fikir alabilirsiniz.

Bu yazıyı okuyun:   Sermaye Piyasası Aracı Kurumları Muhasebesi ödev yapılır

İşletme Proje Hazırlama

İşletme ödev hazırlatmak istiyorum diyerek bizi arayan lisans, yüksek lisans, master öğrencileri bize ulaşırken kullandıkları anahtar kelimeleri yazmamız gerekirse, işletme öğrencisiyim, tezsiz yüksek lisans yapıyorum, ödev yaptırmak, ödev hazırlatmak , ödevimi yaptırmak , tezimi hazırlatmak, tezimi yazdırmak istiyorum diyerek bize ulaşır biz de kendilerine kısa süre içinde geri dönüş yaparak bilgi sunarız.

İşletme Ödev Hazırlama

Ders notlarını burada yayınlayacağız. Ders notlarını indirip sınavlara hazırlık yapabilirsiniz.

İşletme Dokumanları

Not : Dokumanlar internetten açık kaynaklardan alınmıştır.

ÖDEV YAPIMINDA DESTEK VERDİĞİMİZ İŞLETME DERSLERİ

 • HUKUKA GİRİŞ
 • İKTİSADA GİRİŞ ÖDEV HAZIRLAMA
 • İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ
 • DAVRANIŞ BİLİMLERİ
 • TİCARET HUKUKU TEZ HAZIRLAMA
 • İŞLETME MATEMATİĞİ
 • GENEL MUHASEBE PROJE HAZIRLAMA
 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON
 • TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 • PAZARLAMA İLKELERİ
 • ENVANTER BİLANÇO
 • İSTATİSTİK ÖDEV HAZIRLAMA
 • FİNANSAL YÖNETİM
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI
 • ŞİRKETLER MUHASEBESİ
 • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
 • YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI
 • SERMAYE PİYASALARI TEZ HAZIRLAMA
 • ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
 • STRATEJİK YÖNETİM ÖDEV HAZIRLAMA
 • MALİYET MUHASEBESİ
 • PAZARLAMA YÖNETİMİ
 • ÜRETİM YÖNETİMİ PROJE HAZIRLAMA
 • ÇALIŞMA EKONOMİSİ
 • MÜZAKERE TEKNİKLERİ
 • İNOVASYON VE YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME
 • TEKNOLOJİ YÖNETİMİ
 • E-TİCARET
 • ÇEVRE MUHASEBESİ
 • BİLGİSAYARLI MUHASEBE
 • ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ
 • ÖRGÜTSEL İLETİŞİM
 • İŞLETMECİLİK TARİHİ
 • BİLGİ YÖNETİMİ ÖDEV HAZIRLAMA
 • ÖRGÜT SOSYOLOJİSİ
 • TAKIM KURMA VE GELİŞTİRME
 • KALİTE KONTROL TEKNİKLERİ
 • EXCEL İLE KARAR VERME TEKNİKLERİ
 • KAMU YÖNETİMİ TEZ HAZIRLAMA
 • İŞ HUKUKU PROJE HAZIRLAMA
 • SAĞLIK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ
 • YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
 • ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK
 • PAZARLAMA ARAŞTIRMASI
 • YÖNETİM MUHASEBESİ
 • ÜRETİM SİSTEMLERİ
 • TÜKETİCİ HUKUKU
 • BORÇLAR HUKUKU PROJE HAZIRLAMA
 • MİKRO İKTİSAT TEZ HAZIRLAMA
 • HALKLA İLİŞKİLER
 • SATIŞ YÖNETİMİ ÖDEV HAZIRLAMA
 • PERAKENDECİLİK YÖNETİMİ
 • SÜREÇ ANALİZİ
 • İNTERNETTE PAZARLAMA
 • MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMLERİ
 • FİNANSAL KURUMLAR
 • BANKACILIK VE FİNANSAL EKONOMİ
 • GİRİŞİMCİLİK
 • KİŞİSEL BAŞARI TEKNİKLERİ
 • ZAMAN VE STRES YÖNETİMİ
 • ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİ PROJE HAZIRLAMA
 • TAHMİN YÖNTEMLERİ TEZ HAZIRLAMA
 • İŞLETMELER İÇİN SİSTEM ANALİZİ VE DİZAYNI
 • VERGİ HUKUKU
 • TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
 • ÜNİVERSİTE ORTAK DERSİ
 • GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİMİ
 • AVRUPA İŞ PİYASALARI
 • İKY´DE GÜNCEL KONULAR
 • PERSONEL SEÇİM VE YERLEŞTİRME
 • MARKA YÖNETİMİ
 • HİZMET PAZARLAMASI
 • MOBİL PAZARLAMA
 • REKLAM VE TUTUNDURMA PROJE HAZIRLAMA
 • ULUSLARARASI PAZARLAMA
 • TAM ZAMANINDA ÜRETİM
 • HİZMET KALİTESİ YÖNETİMİ
 • MUHASEBE DENETİMİ TEZ HAZIRLAMA
 • KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI
 • SİGORTACILIK ÖDEV HAZIRLAMA
 • PORTFÖY ANALİZİ
 • KATILIM BANKACILIĞI
 • İŞLETME BÜTÇELERİ
 • İŞVEREN MARKASI
 • YENİ YÖNETİM TEKNİKLERİ
 • ÖRGÜT GELİŞTİRME VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ
 • SOSYAL GİRİŞİMCİLİK
 • VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ
 • LOJİSTİK YÖNETİMİ TEZ HAZIRLAMA
 • YORUM VE YÖNETİM
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ
 • SOSYAL MEDYA VE İKY
 • STRATEJİK PAZARLAMA
 • PAZARLAMA ETİĞİ PROJE HAZIRLAMA
 • PAZARLAMA İLETİŞİMİ
 • MODERN ÜRETİM TEKNİKLERİ
 • STOK YÖNETİMİ TEZ HAZIRLAMA
 • KALİTE MALİYETLERİ
 • YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • MALİ TABLOLAR ANALİZİ ÖDEV HAZIRLAMA
 • FİNANSMAN TEKNİKLERİ
 • DAVRANIŞSAL FİNANS
 • REKABET YÖNETİMİ TEZ HAZIRLAMA
 • KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
 • KARİYER YÖNETİMİ PROJE HAZIRLAMA
 • ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜTSEL ÖĞRENME
 • KARŞILAŞTIRMALI İŞLETME YÖNETİMİ
 • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞTA GÜNCEL SORUNLAR
 • TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
 • PROJE YÖNETİMİ TEZ HAZIRLAMA
 • PAZARLAMADA FİYATLANDIRMA
 • SİGOTACILIK İŞLEMLERİ MUHASEBESİ
 • DIŞ TİCARET PROJE HAZIRLAMA
Bu yazıyı okuyun:   Arkeolojiye Giriş

 

 

işletme ödev yapılır
işletme ödev yapılır
İşletme ödevi yapılır
})
WhatsApp'tan bize yazın.