Felsefe ödev proje tez hazırlama

Felsefe tez Hazırlama

Felsefe ödev proje tez hazırlama çalışmalarında felsefe bölümünde öğrenim gören öğrencilerin yanında seçmeli felsefe dersi alan öğrencilere de yardımcı olmaktayız. Felsefe bölümü okuma, değerlendirme ve yazma ağırlıklı bir bölüm olduğu için öğrencilere aşırı ödev verilir . Gelen teklifler, felsefe ödevi, makale yazdırma, inceleme , karşılaştırma yazıları gibi ödevler olmaktadır. İngilizce ve Türkçe olarak felsefe ödev proje tez hazırlama çalışmalarını yapmaktayız.

Felsefe Proje Hazırlama

Öğrenciler sanal ortamda bizi anahtar kelimeler ile bulmaktadır. Örnek olarak felsefe öğrencisiyim, ödevim var, ödevimi hazırlatmak istiyorum, felsefe proje yaptırmak , felsefe tez hazırlatmak istiyorum, ödev örnekleri, örnek projeler, örnek tezler , tez örnekleri arıyorum diyerek bize ulaşmaktadır.

Felsefe Ödev Hazırlama

Ödev proje tez hazırlamada destek verdiğimiz felsefe dersleri

Dersler

 • Felsefeye Giriş
 • Felsefenin temel problem, kavram, akım ve alt disiplinlerine genel bir giriş.
  Eskiçağda Felsefe
 • Eskiçağdaki temel eserlere dayanarak bu dönem felsefesinin ayrıntılı bir biçimde ele alınması
  Bilim Tarihi
 • Bilim tarihinin temel sorunları ve kavramlarını tartışılması
  Platon
 • -Platon’un felsefe tarihindeki yeri,
  -Yaşamı ve eserleri,
  -Düşünce sitemi ve ana kavramları
  -Diyaloglarından seçmeler
  Psikolojiye Giriş Felsefe ödev proje tez hazırlama
 • Temel psikoloji bilgilerini ve eleştirel düşünme becerilerini kazanmalarına yardımcı olmak
  Dersin Öğrenme Çıktıları
  Psikolojinin temel kavramlarını bilme
  Davranışı gözleme ve tanımlama
  Davranışın gerçek nedenlerini açıklayabilme
  Gelecekteki davranışı yorumlayabilme
  SOS- Sosyolojiye Giriş
 • Sosyoloji bilimi, toplumsalşleyiş, temel toplumsal kurumlar, toplumsal eşitsizliğe yol açan etkenlerin analizi,
  toplumsal tabakalaşmayı belirleyen etkenler, modernizm ve küreselleşme kavramları.
  .YARIYIL DERSLERİ
  Klasik Mantık Felsefe ödev proje tez hazırlama
 • Sembolik düşünme ve akıl yürütmenin temel özellikleri
  Ortaçağ ve Rönesansta Felsefe
 • Ortaçağ ve Rönesanstaki temel eserlere dayanarak bu dönem felsefesinin ayrıntılı bir biçimde ele alınması
  Bilgi Felsefesi
 • Bilgi felsefesinin temel problemleri ve felsefe tarihinde önerilen çeşitli çözüm yolları.
  .
  Ortaçağ Filozofları
 • Bir ya da birkaç ortaçağ filozofunun, kendi metinlerine dayanılarak ayrıntılı bir biçimdencelenip tartışılması.
  Rönesans Filozofları Felsefe ödev proje tez hazırlama
 • Rönesans dönemi felsefesinin temel sorunları ve kavramlarını filozofların metinleri üzerinden tartışmak.
  Bireysel Ayrılıklar
 • İnsanların düşünce, duygu ve davranışlarının ne yönden birbirlerine benzer veya farklı olduklarını anlama
  Dersin Öğrenme Çıktıları
  Zeka ve kişilik kuramlarını bilme
  Bu kuramların bilimsel olarak nasıl test edilebilineceği
  Bu kuramlarınnsan davranışını değerlendirmede, tanımlamada, açıklamada ve yordamada nasıl kullanılacağını
  bilme
  SOS- Kurumlar Sosyolojisi
 • Kurumlarlalgili temel kavramlar. Kurum ve sosyal yapılişkisi. Kurumları araştırma metotları. Gruplar ve
  kurumlar. Toplumsal kurumların tarihsel gelişmesi. Toplumsal kurumlardan örnekler: hukuk, din, ahlak, aile,
  eğitim siyaset,ktisat kurumları
  .YARIYIL DERSLERİ
  Felsefe Kavramları Felsefe ödev proje tez hazırlama
 • İde, deney, metafizik, diyalektik gibi çeşitli felsefe kavramlarının farklı filozoflarda kazandıkları farklı
  anlamlarınrdelenmesi ve burdelemeden çıkan sonuçların tartışılması.
  . Yüzyılda Felsefe
 • . Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri
  Bacon’ın bilgi anlayışı
  Hobbes bilgi, siyaset ve etik anlayışı
  Modern felsefenin Descartes’la ortaya çıkışı
  Descartes Felsefesindeki Bilgi Kuramsal İkicilik ve Töz sorunu
  Descartes tarafından ortaya atılmış sorunlara çözüm denemeleri
  Spinoza’nın temel düşüncelerinin Descartes ve Hobbes’la bağlantılı olarakşlenmesi
  Leibniz’in töz sorununa yaklaşımı ve Monad öğretisi
  . Yüzyılda ortaya konmuş düşüncelerin günümüzdeki felsefi tartışmalara etkisi
  Etik
 • Etiğin temel sorunları ve kavramlarını filozofların kendi metinleri üzerinden tartışmak.
  . Yüzyıl Filozofları
 • . yüzyıl felsefesinin temel sorunları ve kavramlarını filozofların metinleri üzerinden tartışmak.
  Felsefe Metin Okuma ve Yazma
 • Genel bir metin tanımlaması yaptıktan sonra bir felsefi metnin temelyelerinin neler oldukları üzerinde
  durulacak metnin eşsüremsel olarak temel yapılarının neler oldukları belirlenecek, farklı metin türlerinin neler
  oldukları tanımlanacaktır. İkinci aşamadase kimi felsefi metinler üzerinden gidilerek okuma ve yorumlama
  süreci örneklerlerdelenecektir.
  Uygulamalı Etik Felsefe ödev proje tez hazırlama
 • Seçilmiş bir etik problemine çözümler üretme ve onları tartışma.
  Eski Yunanca
 • Yunan Alfabesi ve Dilbigisi kurallarını öğrenme ve Yunan Kaynaklarının Çözümlenmesi.
  Descartes
 • Descartes Felsefesinin temel konu ve kavramları
  Felsefi Metinler
 • Dersi o dönem veren Öğretim Üyesi tarafındançeriği belirlenecektir.
  Sosyal Psikoloji
 • Sosyal psikoloji kuramlarını ve yöntemlerini anlama
  Dersin Öğrenme Çıktıları
  Bireyin davranışlarını sosyal ortamın nasıl etkilediğini anlama,
  Norm, sosyal etki, grup süreci, tutum ve tutum değişikliği gibi konularda kuramları bilme ve davranışları
  açıklayabilme
  .YARIYIL DERSLERİ
  Bilim Felsefesi
 • Bilgi Felsefesi ve Bilim Felsefesilişkisi
  Pozitist ve anti-pozitist düşünceler
  yana Çevresi Felsefe ödev proje tez hazırlama
  Bilimsellik Ölçütü Sorunu
  Doğrulanabilirlik ve Yanlışlanabilirlik
  Bilim tarihindelerlemeyi olanaklı kılan koşullar hakkındaki kuramlar
  . Yüzyılda Felsefe
 • . yüzyıl felsefesinin temel sorunları ve kavramlarını filozofların metinleri üzerinden tartışmak
  Sanat Felsefesi
 • Sanat felsefesinin ana problemlerinin ve onlara tarihçinde önerilen belli başlı çözümlerinncelenip
  tartışılması.
  Felsefi Metin Okuma Yazma
 • Genel bir metin tanımlaması yaptıktan sonra bir felsefi metnin temelyelerinin neler oldukları üzerinde
  durulacak metnin eşsüremsel olarak temel yapılarının neler oldukları belirlenecek, farklı metin türlerinin neler
  oldukları
  . Yüzyıl Filozofları
 • Seçilmiş metinler ve yazarları hakkında genel bilgiler
  İlgili filozoflar üzerine detaylı çalışma
  Filozoflarınddiaları arasındaki farklılık ve benzerliklerin araştırılması
  Seçilen filozofların güncel felsefi sorunlar açısından tartışılması
  Eski Yunanca
 • Yunan Alfabesi ve Dilbigisi kurallarını öğrenme ve Yunan Kaynaklarının Çözümlenmesi
  Hume Felsefe ödev proje tez hazırlama
 • Şeçilmiş bir yada birkaç metinden yola çıkarak Hume ‘un bir görüşünün ya da bir kavramının ayrıntılı bir
  incelemesi
  Kant
 • Şeçilmiş bir yada birkaç metinden yola çıkarak Kant ‘ın bir görüşünün ya da bir kavramının ayrıntılı bir
  incelemesi
  Özgürlük Sorunu
 • Özgürlük kavramılelgili sorunların ve düşüncelerin tarihsel ve felsefi olarak tartışılması.
  Felsefi Metinler
 • Dersi o dönem veren Öğretim Üyesi tarafındançeriği belirlenecektir.
  Gelişim Psikolojisi
 • Doğumdan ergenliğe kadarnsan gelişimini açıklayan birçok yaklaşımı ve temel kavramları öğretmek
  Dersin Öğrenme Çıktıları
  Psiko-motor, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim hakkında bilgi sahibi olma
  Gelişim dönemlerindeki sorunları ve bunların sonuçlarını kavrayabilme
  Gelişim kuramlarını gelişim sorunlarının tespitinde kullanabilme
  SOS- Çağdaş Toplum Teorileri
  Felsefe ödev proje tez hazırlama
 • Büyük boy, orta boy ve küçük boy kuramlarını yapısı,şle, toplumsal olgulelişkisi ve eleştirisi dersin
  içeriğini oluşturur.
  .YARIYIL DERSLERİ
  Tarih Felsefesi
 • Tarih felsefesini konularını tarih filozoflarına dayanarak ele alma
  .Yüzyılda Felsefe
 • . yüzyılın önemli düşünürlerinin düşüncelerinin kendi eserleri üzerindenncelenmesi ve dönemin felsefesinin
  ele aldığı temel problemler ve bu düşünürlerin bu problemleri ele alırken kullandıkları ve geliştirdikleri
  kavramlar.
  .Yüzyıl Filozofları
 • . yüzyılınlk yarısında yaşamış bir ya da birkaç . yüzyıl filozofunun kendi metinlerine dayanılarak ayrıntılı
  bir biçimdencelemesi, tartışılması
  Hegel
 • -Hegel’in felsefe tarihindeki yeri,
  -Yaşamı ve eserleri,
  -Düşünce sistemi ve ana kavramları
  -Eserlerinden seçmeler
  İnsan Felsefesi
 • İnsan felsefesi sorunlarının tarihsel ve felsefi olarak tartışılması.
  Hermeneutik
 • Yorumbilimin temel sorunları ve kavramlarını tartışılması.
  Çevre Etiği
 • Çevre sorunlarının yarattığı etik problemlerinrdelenmesi ve bu problemlere önerilen çözümlerin tartışılması.
  Toplum Felsefesi
 • Toplum felsefesinin temel problemlerinin ve onlara önerilen çözümlerinrdelenip değerlendirilmesi.
  Marx
 • Şeçilmiş bir yada birkaç metinden yola çıkarak Marx ‘ın bir görüşünün ya da bir kavramının
  ayrıntılı birncelemesi
  Kültür Felsefesi
 • İdeoloji,dünya görüşü,din,yaşam biçimi ve kültür arasındakilişkilerin,benzerliklerin ve farklılıklarınrdelenip
  tartışılması
  Felsefi Metinler
 • Dersi o dönem veren Öğretim Üyesi tarafındançeriği belirlenecektir.
  Felsefe ödev proje tez hazırlama Hukuk Sosyolojisi
 • Hukuk sosyolojisinin niteliği, Hukuk felsefesi, Aristoteles, Montesquieu, Sosyolojik ekoller, Hukuk ve Devlet:
  Hukuk devleti, Hukuk ve Suç, Kriminoloji, Suç teorileri.
  Öğrenme Psikolojisi
  (–) AKTS:
 • Klasik koşullanma, edimsel koşullanma, sosyal öğrenme ve gestalt kuramlarını açıklama
  Dersin Öğrenme Çıktıları
  Öğrenmeninlkelerini bilme,
  Öğrenmelkelerini günlük yaşama aktarabilme,
  Eğitim ortamında en uygun yöntemi kullanarak sorunlu davranışı ortadan kaldırmak
  .YARIYIL DERSLERİ
  Modern Mantık
 • Sembolik mantığın konu ve uygulamaları
  .Yüzyılda Felsefe
 • . yüzyılın önemli düşünürlerinin düşüncelerinin kendi eserleri üzerindenncelenmesi ve dönemin felsefesinin
  ele aldığı temel problemler ve bu düşünürlerin bu problemleri ele alırken kullandıkları ve geliştirdikleri
  kavramlar.
  Varlık Felsefesi
 • Varlık Felsefesinin temel kavramlarını ve konularını, varlık felsefesiylelgilenen filozoflara dayanarak ele
  almak Schopenhauer
 • Arthur Schopenhauer’in felsefesi, kötümserlik görüşü ve teodise yaklaşımları Nietzsche
 • Nietzsche’nin seçilmiş kimi metinlerinin okunması
  Ahlak felsefesi, tarih felsefesi, toplum felsefesi ve bilgi felsefesi hakkındaki görüşleri vensan anlayışı
  Hıristiyanlık ve nihilizmlişkisi hakkındaki düşünceleri
  Türk Düşünce Tarihi
 • Felsefe ödev proje tez hazırlama
  Tanzimat’tan günümüze dek türk düşünce tarihinde etkili olmuş felsefe akımlarınınrdelenmesi ve onların
  yarattıkları sonuçların değerlendirilmesi.
  Yöntem Sorunu
 • Yöntem Kavramının İrdelenmesi, felsefe tarihi boyunca tartışılan yöntem sorunlarınınncelenip
  değerlendirilmesi
  Dil Felsefesi
 • Dil felsefesinin temel sorunları ve kavramlarını tartışılması
  . Yüzyıl Filozofları
 • . yüzyılınlk yarısında yaşamış bir ya da birkaç . yüzyıl filozofunun kendi metinlerine dayanılarak ayrıntılı
  bir biçimdencelemesi, tartışılması.
  Devlet Felsefesi
 • Devlet felsefesinin temel problemlerinin ve onlara önerilen çözümlerinrdelenip değerlendirilmesi
  Felsefi MetinlerV
 • Dersi o dönem veren Öğretim Üyesi tarafındançeriği belirlenecektir.
  SOS- Siyaset Sosyolojisi
 • Siyaset Sosyolojisinin Konusu, Yöntemi ve Amacı,Siyaset Sosyolojisi Alanında Yapılmış Çalışmalardan
  Örnekler ,Siyaset Kavramının Sosyolojik Tahlili “Etimolojisi ve Tanımları”, Siyaset Bilim ve Siyaset
  Sosyolojisi Ayrımı “Sosyolojik Açıdan Siyaset”,Siyasal Kültür ve Siyasal Kültür Tipleri, Türk Siyasal
  Kültüründe Siyasal Partilerin ve Partiler Arası İlişkilerin Tarihi Temelleri ve Bundan Örnekler
  .YARIYIL DERSLERİ
  . Yüzyılda Felsefe
  Felsefe ödev proje tez hazırlama
 • . yüzyılınlk yarısında yaşamış belli başlı . yüzyıl filozoflarının görüşlerininncelenip karşılaştırılması.
  İnsan Hakları
 • İnsan hakları sorununun tarihsel ve felsefi olarak tartışılması.
  Fenomenoloji
 • Fenomenolojinin temel sorunları ve kavramlarını tartışılması.
  Siyaset Felsefesi
 • Siyaset felsefesinin temel problemlerini siyaset filozoflarına dayanarak anlatma
  . Yüzyıl Filozofları
 • . yüzyıl felsefesinin temel sorunları ve kavramlarını filozofların metinleri üzerinden tartışmak.
  Varoluşçuluk
 • -Varoluşçuluğun felsefe tarihindeki yeri,
  -Varoluşçuluğun temel eserleri,
  -Temel problemleri ve ana kavramları
  Heidegger
 • Şeçilmiş bir yada birkaç metinden yola çıkarak Heidegger ‘ın bir görüşünün ya da bir kavramının ayrıntılı bir
  incelemesi
  Meslek Etiği
 • Tıp ,hukuk gibi alanlarda yapılan uygulamaların yarattığı etik sorunların ve bu sorunların çözümlerinin
  irdelenip tartışılması
  Felsefi Metinler V
 • Dersi o dönem veren Öğretim Üyesi tarafındançeriği belirlenecektir.
  Din Felsefesi
 • Din Nedir?, Din-Felsefe İlişkisi, Din Felsefesi Nedir?, Dinî Epistemoloji, Din Felsefesi ve Teoloji Arasındaki
  Farklılık, Doğal Teoloji, Tanrı Tasavvurları, Tanrı’nın Varlığı ve Özellikleri, Vahiy ve Mucize, Tavrı-Evren
  İlişkisi,Teizm, Ateizm, Deizm, Panteizm, Panenteizm, Kötülük Problemi ve Teodise, Eskatoloji ( Ölüm
  Sonrası Hayat), Din-Bilim İlişkisi, Din-Sanat İlişkisi, Din-Ahlak İlişkisi, Çevre Sorunları/Ekolojik Kriz ve Din,
  Dinî Çoğulculuk, Din Dili ve Hakikat
  .YARIYIL DERSLERİ
  . Yüzyılda Felsefe
  (–) AKTS:
 • . yüzyılınlk yarısında yaşamış belli başlı . yüzyıl filozoflarının görüşlerininncelenip karşılaştırılması.
  Çağın Problemlerine Felsefi Bakış
 • Çağımızın temel problemleri
  Modern Mantık
 • Klasik mantık ,birli yüklemler mantığı, sembolleştirme ,ikiden çok değerli mantıklar hakkında temel bilgiler.
  . Yüzyıl Filozofları
 • . yüzyılınlk yarısında yaşamış belli başlı . yüzyıl filozoflarının görüşlerininncelenip karşılaştırılması.
  Zihin Felsefesi
 • Zihin Felsefesinin temel problemlerinin ve onlara önerilen çözümlerinrdelenip değerlendirilmesi
  Göstergebilim
 • Göstergebilimin temel sorunları ve kavramlarını tartışılması.
  Hukuk Felsefesi
 • Hukuk Felsefesinin temel problemlerinin ve onlara önerilen çözümlerinrdelenip değerlendirilmesi
  Eleştiri Kuramları
 • Tarih boyunca ortaya atılmış eleştiri kuramlarınınncelenmesi,karşılaştırılması, yarattığı sonuçlarının
  tartışılması
  Postmodernizm
 • Postmodernizmin arka planının ve temel özelliklerininncelenmesi ve yarattığı sonuçların tartışılması
  Felsefi Metinler
 • Dersi o dönem veren Öğretim Üyesi tarafındançeriği belirlenecektir.
  Din Felsefesi
 • Felsefenin Tarihsel Serüveni İçerisinde Din Felsefesi, . Yüzyılda Din Felsefesi, A. N. Whitehead ve Süreç
  Din felsefesi, Türkiye’de Din Felsefesi, . Yüzyılda Din Felsefesi ve Problemleri, . Yüzyılda Din
  Sorunu,İnancın Karakter Üzerindeki Etkisi, Din-Siyaset İlişkisi, Din ve Ötekileştirme

Related Post

Matlap ödevi yaptırmaMatlap ödevi yaptırma

Matlap ödevi yaptırmaMatlab ödevi yaptırmak istiyorumMatlab ödev yapan yerler Matlab ödevi yaptırma, programlama dersi alan lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine matlab ile alakalı konularda destek vermekteyiz. Elektrik elektronik, mekatronik, bilgisayar

})
Tıklayın
1
Tıklayın
Akademik Danışmanınız
Üniversite Öğrencilerine Akademik destek verilir
Ödev
Proje
Tez
Tezsiz proje
Makale
İntihal raporu
İntihal Düşürme
Online Sınav Desteği
Merhaba Hoşgeldiniz

Bölümünüz Ve Talebiniz Nedir?