Felsefe ödev proje tez hazırlama

Felsefe tez Hazırlama

Felsefe ödev proje tez hazırlama çalışmalarında felsefe bölümünde öğrenim gören öğrencilerin yanında seçmeli felsefe dersi alan öğrencilere de yardımcı olmaktayız. Felsefe bölümü okuma, değerlendirme ve yazma ağırlıklı bir bölüm olduğu için öğrencilere aşırı ödev verilir . Gelen teklifler, felsefe ödevi, makale yazdırma, inceleme , karşılaştırma yazıları gibi ödevler olmaktadır. İngilizce ve Türkçe olarak felsefe ödev proje tez hazırlama çalışmalarını yapmaktayız.

Felsefe Proje Hazırlama

Öğrenciler sanal ortamda bizi anahtar kelimeler ile bulmaktadır. Örnek olarak felsefe öğrencisiyim, ödevim var, ödevimi hazırlatmak istiyorum, felsefe proje yaptırmak , felsefe tez hazırlatmak istiyorum, ödev örnekleri, örnek projeler, örnek tezler , tez örnekleri arıyorum diyerek bize ulaşmaktadır.

Felsefe Ödev Hazırlama

Ödev proje tez hazırlamada destek verdiğimiz felsefe dersleri

Dersler

  • Felsefeye Giriş
  • Felsefenin temel problem, kavram, akım ve alt disiplinlerine genel bir giriş.
    Eskiçağda Felsefe
  • Eskiçağdaki temel eserlere dayanarak bu dönem felsefesinin ayrıntılı bir biçimde ele alınması
    Bilim Tarihi
  • Bilim tarihinin temel sorunları ve kavramlarını tartışılması
    Platon
  • -Platon’un felsefe tarihindeki yeri,
    -Yaşamı ve eserleri,
    -Düşünce sitemi ve ana kavramları
    -Diyaloglarından seçmeler
    Psikolojiye Giriş Felsefe ödev proje tez hazırlama
  • Temel psikoloji bilgilerini ve eleştirel düşünme becerilerini kazanmalarına yardımcı olmak
    Dersin Öğrenme Çıktıları
    Psikolojinin temel kavramlarını bilme
    Davranışı gözleme ve tanımlama
    Davranışın gerçek nedenlerini açıklayabilme
    Gelecekteki davranışı yorumlayabilme
    SOS- Sosyolojiye Giriş
  • Sosyoloji bilimi, toplumsalşleyiş, temel toplumsal kurumlar, toplumsal eşitsizliğe yol açan etkenlerin analizi,
    toplumsal tabakalaşmayı belirleyen etkenler, modernizm ve küreselleşme kavramları.
    .YARIYIL DERSLERİ
    Klasik Mantık Felsefe ödev proje tez hazırlama
  • Sembolik düşünme ve akıl yürütmenin temel özellikleri
    Ortaçağ ve Rönesansta Felsefe
  • Ortaçağ ve Rönesanstaki temel eserlere dayanarak bu dönem felsefesinin ayrıntılı bir biçimde ele alınması
    Bilgi Felsefesi
  • Bilgi felsefesinin temel problemleri ve felsefe tarihinde önerilen çeşitli çözüm yolları.
    .
    Ortaçağ Filozofları
  • Bir ya da birkaç ortaçağ filozofunun, kendi metinlerine dayanılarak ayrıntılı bir biçimdencelenip tartışılması.
    Rönesans Filozofları Felsefe ödev proje tez hazırlama
  • Rönesans dönemi felsefesinin temel sorunları ve kavramlarını filozofların metinleri üzerinden tartışmak.
    Bireysel Ayrılıklar
  • İnsanların düşünce, duygu ve davranışlarının ne yönden birbirlerine benzer veya farklı olduklarını anlama
    Dersin Öğrenme Çıktıları
    Zeka ve kişilik kuramlarını bilme
    Bu kuramların bilimsel olarak nasıl test edilebilineceği
    Bu kuramlarınnsan davranışını değerlendirmede, tanımlamada, açıklamada ve yordamada nasıl kullanılacağını
    bilme
    SOS- Kurumlar Sosyolojisi
  • Kurumlarlalgili temel kavramlar. Kurum ve sosyal yapılişkisi. Kurumları araştırma metotları. Gruplar ve
    kurumlar. Toplumsal kurumların tarihsel gelişmesi. Toplumsal kurumlardan örnekler: hukuk, din, ahlak, aile,
    eğitim siyaset,ktisat kurumları
    .YARIYIL DERSLERİ
    Felsefe Kavramları Felsefe ödev proje tez hazırlama
  • İde, deney, metafizik, diyalektik gibi çeşitli felsefe kavramlarının farklı filozoflarda kazandıkları farklı
    anlamlarınrdelenmesi ve burdelemeden çıkan sonuçların tartışılması.
    . Yüzyılda Felsefe
  • . Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri
    Bacon’ın bilgi anlayışı
    Hobbes bilgi, siyaset ve etik anlayışı
    Modern felsefenin Descartes’la ortaya çıkışı
    Descartes Felsefesindeki Bilgi Kuramsal İkicilik ve Töz sorunu
    Descartes tarafından ortaya atılmış sorunlara çözüm denemeleri
    Spinoza’nın temel düşüncelerinin Descartes ve Hobbes’la bağlantılı olarakşlenmesi
    Leibniz’in töz sorununa yaklaşımı ve Monad öğretisi
    . Yüzyılda ortaya konmuş düşüncelerin günümüzdeki felsefi tartışmalara etkisi
    Etik
  • Etiğin temel sorunları ve kavramlarını filozofların kendi metinleri üzerinden tartışmak.
    . Yüzyıl Filozofları
  • . yüzyıl felsefesinin temel sorunları ve kavramlarını filozofların metinleri üzerinden tartışmak.
    Felsefe Metin Okuma ve Yazma
  • Genel bir metin tanımlaması yaptıktan sonra bir felsefi metnin temelyelerinin neler oldukları üzerinde
    durulacak metnin eşsüremsel olarak temel yapılarının neler oldukları belirlenecek, farklı metin türlerinin neler
    oldukları tanımlanacaktır. İkinci aşamadase kimi felsefi metinler üzerinden gidilerek okuma ve yorumlama
    süreci örneklerlerdelenecektir.
    Uygulamalı Etik Felsefe ödev proje tez hazırlama
  • Seçilmiş bir etik problemine çözümler üretme ve onları tartışma.
    Eski Yunanca
  • Yunan Alfabesi ve Dilbigisi kurallarını öğrenme ve Yunan Kaynaklarının Çözümlenmesi.
    Descartes
  • Descartes Felsefesinin temel konu ve kavramları
    Felsefi Metinler
  • Dersi o dönem veren Öğretim Üyesi tarafındançeriği belirlenecektir.
    Sosyal Psikoloji
  • Sosyal psikoloji kuramlarını ve yöntemlerini anlama
    Dersin Öğrenme Çıktıları
    Bireyin davranışlarını sosyal ortamın nasıl etkilediğini anlama,
    Norm, sosyal etki, grup süreci, tutum ve tutum değişikliği gibi konularda kuramları bilme ve davranışları
    açıklayabilme
    .YARIYIL DERSLERİ
    Bilim Felsefesi
  • Bilgi Felsefesi ve Bilim Felsefesilişkisi
    Pozitist ve anti-pozitist düşünceler
    yana Çevresi Felsefe ödev proje tez hazırlama
    Bilimsellik Ölçütü Sorunu
    Doğrulanabilirlik ve Yanlışlanabilirlik
    Bilim tarihindelerlemeyi olanaklı kılan koşullar hakkındaki kuramlar
    . Yüzyılda Felsefe
  • . yüzyıl felsefesinin temel sorunları ve kavramlarını filozofların metinleri üzerinden tartışmak
    Sanat Felsefesi
  • Sanat felsefesinin ana problemlerinin ve onlara tarihçinde önerilen belli başlı çözümlerinncelenip
    tartışılması.
    Felsefi Metin Okuma Yazma
  • Genel bir metin tanımlaması yaptıktan sonra bir felsefi metnin temelyelerinin neler oldukları üzerinde
    durulacak metnin eşsüremsel olarak temel yapılarının neler oldukları belirlenecek, farklı metin türlerinin neler
    oldukları
    . Yüzyıl Filozofları
  • Seçilmiş metinler ve yazarları hakkında genel bilgiler
    İlgili filozoflar üzerine detaylı çalışma
    Filozoflarınddiaları arasındaki farklılık ve benzerliklerin araştırılması
    Seçilen filozofların güncel felsefi sorunlar açısından tartışılması
    Eski Yunanca
  • Yunan Alfabesi ve Dilbigisi kurallarını öğrenme ve Yunan Kaynaklarının Çözümlenmesi
    Hume Felsefe ödev proje tez hazırlama
  • Şeçilmiş bir yada birkaç metinden yola çıkarak Hume ‘un bir görüşünün ya da bir kavramının ayrıntılı bir
    incelemesi
    Kant
  • Şeçilmiş bir yada birkaç metinden yola çıkarak Kant ‘ın bir görüşünün ya da bir kavramının ayrıntılı bir
    incelemesi
    Özgürlük Sorunu
  • Özgürlük kavramılelgili sorunların ve düşüncelerin tarihsel ve felsefi olarak tartışılması.
    Felsefi Metinler
  • Dersi o dönem veren Öğretim Üyesi tarafındançeriği belirlenecektir.
    Gelişim Psikolojisi
  • Doğumdan ergenliğe kadarnsan gelişimini açıklayan birçok yaklaşımı ve temel kavramları öğretmek
    Dersin Öğrenme Çıktıları
    Psiko-motor, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim hakkında bilgi sahibi olma
    Gelişim dönemlerindeki sorunları ve bunların sonuçlarını kavrayabilme
    Gelişim kuramlarını gelişim sorunlarının tespitinde kullanabilme
    SOS- Çağdaş Toplum Teorileri
    Felsefe ödev proje tez hazırlama
  • Büyük boy, orta boy ve küçük boy kuramlarını yapısı,şle, toplumsal olgulelişkisi ve eleştirisi dersin
    içeriğini oluşturur.
    .YARIYIL DERSLERİ
    Tarih Felsefesi
  • Tarih felsefesini konularını tarih filozoflarına dayanarak ele alma
    .Yüzyılda Felsefe
  • . yüzyılın önemli düşünürlerinin düşüncelerinin kendi eserleri üzerindenncelenmesi ve dönemin felsefesinin
    ele aldığı temel problemler ve bu düşünürlerin bu problemleri ele alırken kullandıkları ve geliştirdikleri
    kavramlar.
    .Yüzyıl Filozofları
  • . yüzyılınlk yarısında yaşamış bir ya da birkaç . yüzyıl filozofunun kendi metinlerine dayanılarak ayrıntılı
    bir biçimdencelemesi, tartışılması
    Hegel
  • -Hegel’in felsefe tarihindeki yeri,
    -Yaşamı ve eserleri,
    -Düşünce sistemi ve ana kavramları
    -Eserlerinden seçmeler
    İnsan Felsefesi
  • İnsan felsefesi sorunlarının tarihsel ve felsefi olarak tartışılması.
    Hermeneutik
  • Yorumbilimin temel sorunları ve kavramlarını tartışılması.
    Çevre Etiği
  • Çevre sorunlarının yarattığı etik problemlerinrdelenmesi ve bu problemlere önerilen çözümlerin tartışılması.
    Toplum Felsefesi
  • Toplum felsefesinin temel problemlerinin ve onlara önerilen çözümlerinrdelenip değerlendirilmesi.
    Marx
  • Şeçilmiş bir yada birkaç metinden yola çıkarak Marx ‘ın bir görüşünün ya da bir kavramının
    ayrıntılı birncelemesi
    Kültür Felsefesi
  • İdeoloji,dünya görüşü,din,yaşam biçimi ve kültür arasındakilişkilerin,benzerliklerin ve farklılıklarınrdelenip
    tartışılması
    Felsefi Metinler
  • Dersi o dönem veren Öğretim Üyesi tarafındançeriği belirlenecektir.
    Felsefe ödev proje tez hazırlama Hukuk Sosyolojisi
  • Hukuk sosyolojisinin niteliği, Hukuk felsefesi, Aristoteles, Montesquieu, Sosyolojik ekoller, Hukuk ve Devlet:
    Hukuk devleti, Hukuk ve Suç, Kriminoloji, Suç teorileri.
    Öğrenme Psikolojisi
    (–) AKTS:
  • Klasik koşullanma, edimsel koşullanma, sosyal öğrenme ve gestalt kuramlarını açıklama
    Dersin Öğrenme Çıktıları
    Öğrenmeninlkelerini bilme,
    Öğrenmelkelerini günlük yaşama aktarabilme,
    Eğitim ortamında en uygun yöntemi kullanarak sorunlu davranışı ortadan kaldırmak
    .YARIYIL DERSLERİ
    Modern Mantık
  • Sembolik mantığın konu ve uygulamaları
    .Yüzyılda Felsefe
  • . yüzyılın önemli düşünürlerinin düşüncelerinin kendi eserleri üzerindenncelenmesi ve dönemin felsefesinin
    ele aldığı temel problemler ve bu düşünürlerin bu problemleri ele alırken kullandıkları ve geliştirdikleri
    kavramlar.
    Varlık Felsefesi
  • Varlık Felsefesinin temel kavramlarını ve konularını, varlık felsefesiylelgilenen filozoflara dayanarak ele
    almak Schopenhauer
  • Arthur Schopenhauer’in felsefesi, kötümserlik görüşü ve teodise yaklaşımları Nietzsche
  • Nietzsche’nin seçilmiş kimi metinlerinin okunması
    Ahlak felsefesi, tarih felsefesi, toplum felsefesi ve bilgi felsefesi hakkındaki görüşleri vensan anlayışı
    Hıristiyanlık ve nihilizmlişkisi hakkındaki düşünceleri
    Türk Düşünce Tarihi
  • Felsefe ödev proje tez hazırlama
    Tanzimat’tan günümüze dek türk düşünce tarihinde etkili olmuş felsefe akımlarınınrdelenmesi ve onların
    yarattıkları sonuçların değerlendirilmesi.
    Yöntem Sorunu
  • Yöntem Kavramının İrdelenmesi, felsefe tarihi boyunca tartışılan yöntem sorunlarınınncelenip
    değerlendirilmesi
    Dil Felsefesi
  • Dil felsefesinin temel sorunları ve kavramlarını tartışılması
    . Yüzyıl Filozofları
  • . yüzyılınlk yarısında yaşamış bir ya da birkaç . yüzyıl filozofunun kendi metinlerine dayanılarak ayrıntılı
    bir biçimdencelemesi, tartışılması.
    Devlet Felsefesi
  • Devlet felsefesinin temel problemlerinin ve onlara önerilen çözümlerinrdelenip değerlendirilmesi
    Felsefi MetinlerV
  • Dersi o dönem veren Öğretim Üyesi tarafındançeriği belirlenecektir.
    SOS- Siyaset Sosyolojisi
  • Siyaset Sosyolojisinin Konusu, Yöntemi ve Amacı,Siyaset Sosyolojisi Alanında Yapılmış Çalışmalardan
    Örnekler ,Siyaset Kavramının Sosyolojik Tahlili “Etimolojisi ve Tanımları”, Siyaset Bilim ve Siyaset
    Sosyolojisi Ayrımı “Sosyolojik Açıdan Siyaset”,Siyasal Kültür ve Siyasal Kültür Tipleri, Türk Siyasal
    Kültüründe Siyasal Partilerin ve Partiler Arası İlişkilerin Tarihi Temelleri ve Bundan Örnekler
    .YARIYIL DERSLERİ
    . Yüzyılda Felsefe
    Felsefe ödev proje tez hazırlama
  • . yüzyılınlk yarısında yaşamış belli başlı . yüzyıl filozoflarının görüşlerininncelenip karşılaştırılması.
    İnsan Hakları
  • İnsan hakları sorununun tarihsel ve felsefi olarak tartışılması.
    Fenomenoloji
  • Fenomenolojinin temel sorunları ve kavramlarını tartışılması.
    Siyaset Felsefesi
  • Siyaset felsefesinin temel problemlerini siyaset filozoflarına dayanarak anlatma
    . Yüzyıl Filozofları
  • . yüzyıl felsefesinin temel sorunları ve kavramlarını filozofların metinleri üzerinden tartışmak.
    Varoluşçuluk
  • -Varoluşçuluğun felsefe tarihindeki yeri,
    -Varoluşçuluğun temel eserleri,
    -Temel problemleri ve ana kavramları
    Heidegger
  • Şeçilmiş bir yada birkaç metinden yola çıkarak Heidegger ‘ın bir görüşünün ya da bir kavramının ayrıntılı bir
    incelemesi
    Meslek Etiği
  • Tıp ,hukuk gibi alanlarda yapılan uygulamaların yarattığı etik sorunların ve bu sorunların çözümlerinin
    irdelenip tartışılması
    Felsefi Metinler V
  • Dersi o dönem veren Öğretim Üyesi tarafındançeriği belirlenecektir.
    Din Felsefesi
  • Din Nedir?, Din-Felsefe İlişkisi, Din Felsefesi Nedir?, Dinî Epistemoloji, Din Felsefesi ve Teoloji Arasındaki
    Farklılık, Doğal Teoloji, Tanrı Tasavvurları, Tanrı’nın Varlığı ve Özellikleri, Vahiy ve Mucize, Tavrı-Evren
    İlişkisi,Teizm, Ateizm, Deizm, Panteizm, Panenteizm, Kötülük Problemi ve Teodise, Eskatoloji ( Ölüm
    Sonrası Hayat), Din-Bilim İlişkisi, Din-Sanat İlişkisi, Din-Ahlak İlişkisi, Çevre Sorunları/Ekolojik Kriz ve Din,
    Dinî Çoğulculuk, Din Dili ve Hakikat
    .YARIYIL DERSLERİ
    . Yüzyılda Felsefe
    (–) AKTS:
  • . yüzyılınlk yarısında yaşamış belli başlı . yüzyıl filozoflarının görüşlerininncelenip karşılaştırılması.
    Çağın Problemlerine Felsefi Bakış
  • Çağımızın temel problemleri
    Modern Mantık
  • Klasik mantık ,birli yüklemler mantığı, sembolleştirme ,ikiden çok değerli mantıklar hakkında temel bilgiler.
    . Yüzyıl Filozofları
  • . yüzyılınlk yarısında yaşamış belli başlı . yüzyıl filozoflarının görüşlerininncelenip karşılaştırılması.
    Zihin Felsefesi
  • Zihin Felsefesinin temel problemlerinin ve onlara önerilen çözümlerinrdelenip değerlendirilmesi
    Göstergebilim
  • Göstergebilimin temel sorunları ve kavramlarını tartışılması.
    Hukuk Felsefesi
  • Hukuk Felsefesinin temel problemlerinin ve onlara önerilen çözümlerinrdelenip değerlendirilmesi
    Eleştiri Kuramları
  • Tarih boyunca ortaya atılmış eleştiri kuramlarınınncelenmesi,karşılaştırılması, yarattığı sonuçlarının
    tartışılması
    Postmodernizm
  • Postmodernizmin arka planının ve temel özelliklerininncelenmesi ve yarattığı sonuçların tartışılması
    Felsefi Metinler
  • Dersi o dönem veren Öğretim Üyesi tarafındançeriği belirlenecektir.
    Din Felsefesi
  • Felsefenin Tarihsel Serüveni İçerisinde Din Felsefesi, . Yüzyılda Din Felsefesi, A. N. Whitehead ve Süreç
    Din felsefesi, Türkiye’de Din Felsefesi, . Yüzyılda Din Felsefesi ve Problemleri, . Yüzyılda Din
    Sorunu,İnancın Karakter Üzerindeki Etkisi, Din-Siyaset İlişkisi, Din ve Ötekileştirme
})
WhatsApp'tan bize yazın.