• Üniversite ödev merkezi
    Üniversite ödev merkezi

Felsefe ödev proje tez hazırlama çalışmalarında felsefe bölümünde öğrenim gören öğrencilerin yanında seçmeli felsefe dersi alan öğrencilere de yardımcı olmaktayız. Felsefe bölümü okuma, değerlendirme ve yazma ağırlıklı bir bölüm olduğu için öğrencilere aşırı ödev verilir . Gelen teklifler, felsefe ödevi, makale yazdırma, inceleme , karşılaştırma yazıları gibi ödevler olmaktadır. İngilizce ve Türkçe olarak felsefe ödev proje tez hazırlama çalışmalarını yapmaktayız.

Lisans öğrencilerine ödev hazırlama, proje hazırlama, makale yazma, tez yazımı, tez hazırlama ve tez düzenleme çalışmalarını hem İngilizce hem de Türkçe olarak yapmaktayız. Sadece İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya gibi şehirlerde öğrenim gören öğrenciler değil aynı zamanda Kıbrıs, Amerika, İngiltere, Almanya gibi ülkelerde öğrenim gören öğrencilere destek veriyoruz.

Lisans öğrencileri yanında, yüksek lisans, master, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim alan öğrencilere de katkı sunmaktayız. Felsefe ödev sitesi, ingilizce felsefe ödevi, ingilizce felsefe ödev , felsefe ödev yapanlar, diyerek bize ulaşan öğrencilere kısa sürede geri dönüş yaparak yardımcı oluyoruz.

Felsefe ödev yapan ekibimiz deneyimli bilgi birikimine sahip felsefe yüksek lisans, felsefe doktora yapan akademisyenlerden oluşmaktadır. Deneyimli ekibimiz size de hizmet vermekten mutluluk duymaktadır. Felsefe sunum hazırlama, makale yazma, rapor yazma gibi çalışmalarda da desteği sunmaktayız.

Öğrenciler sanal ortamda bizi anahtar kelimeler ile bulmaktadır. Örnek olarak felsefe öğrencisiyim, ödevim var, ödevimi hazırlatmak istiyorum, felsefe proje yaptırmak , felsefe tez hazırlatmak istiyorum, ödev örnekleri, örnek projeler, örnek tezler , tez örnekleri arıyorum diyerek bize ulaşmaktadır.

 

Ödev proje tez hazırlamada destek verdiğimiz felsefe dersleri

Felsefeye Giriş

Felsefenin temel problem, kavram, akım ve alt disiplinlerine genel bir giriş.
Eskiçağda Felsefe

Eskiçağdaki temel eserlere dayanarak bu dönem felsefesinin ayrıntılı bir biçimde ele alınması
Bilim Tarihi

Bilim tarihinin temel sorunları ve kavramlarını tartışılması
Platon

-Platon’un felsefe tarihindeki yeri,
-Yaşamı ve eserleri,
-Düşünce sitemi ve ana kavramları
-Diyaloglarından seçmeler
Psikolojiye Giriş Felsefe ödev proje tez hazırlama

Temel psikoloji bilgilerini ve eleştirel düşünme becerilerini kazanmalarına yardımcı olmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Psikolojinin temel kavramlarını bilme
Davranışı gözleme ve tanımlama
Davranışın gerçek nedenlerini açıklayabilme
Gelecekteki davranışı yorumlayabilme
SOS- Sosyolojiye Giriş

Sosyoloji bilimi, toplumsalşleyiş, temel toplumsal kurumlar, toplumsal eşitsizliğe yol açan etkenlerin analizi,
toplumsal tabakalaşmayı belirleyen etkenler, modernizm ve küreselleşme kavramları.
.YARIYIL DERSLERİ
Klasik Mantık Felsefe ödev proje tez hazırlama

Sembolik düşünme ve akıl yürütmenin temel özellikleri
Ortaçağ ve Rönesansta Felsefe

Ortaçağ ve Rönesanstaki temel eserlere dayanarak bu dönem felsefesinin ayrıntılı bir biçimde ele alınması
Bilgi Felsefesi

Bilgi felsefesinin temel problemleri ve felsefe tarihinde önerilen çeşitli çözüm yolları.
.
Ortaçağ Filozofları

Bir ya da birkaç ortaçağ filozofunun, kendi metinlerine dayanılarak ayrıntılı bir biçimdencelenip tartışılması.
Rönesans Filozofları Felsefe ödev proje tez hazırlama

Rönesans dönemi felsefesinin temel sorunları ve kavramlarını filozofların metinleri üzerinden tartışmak.
Bireysel Ayrılıklar

İnsanların düşünce, duygu ve davranışlarının ne yönden birbirlerine benzer veya farklı olduklarını anlama
Dersin Öğrenme Çıktıları
Zeka ve kişilik kuramlarını bilme
Bu kuramların bilimsel olarak nasıl test edilebilineceği
Bu kuramlarınnsan davranışını değerlendirmede, tanımlamada, açıklamada ve yordamada nasıl kullanılacağını
bilme
SOS- Kurumlar Sosyolojisi

Kurumlarlalgili temel kavramlar. Kurum ve sosyal yapılişkisi. Kurumları araştırma metotları. Gruplar ve
kurumlar. Toplumsal kurumların tarihsel gelişmesi. Toplumsal kurumlardan örnekler: hukuk, din, ahlak, aile,
eğitim siyaset,ktisat kurumları
.YARIYIL DERSLERİ
Felsefe Kavramları Felsefe ödev proje tez hazırlama

İde, deney, metafizik, diyalektik gibi çeşitli felsefe kavramlarının farklı filozoflarda kazandıkları farklı
anlamlarınrdelenmesi ve burdelemeden çıkan sonuçların tartışılması.
. Yüzyılda Felsefe

. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri
Bacon’ın bilgi anlayışı
Hobbes bilgi, siyaset ve etik anlayışı
Modern felsefenin Descartes’la ortaya çıkışı
Descartes Felsefesindeki Bilgi Kuramsal İkicilik ve Töz sorunu
Descartes tarafından ortaya atılmış sorunlara çözüm denemeleri
Spinoza’nın temel düşüncelerinin Descartes ve Hobbes’la bağlantılı olarakşlenmesi
Leibniz’in töz sorununa yaklaşımı ve Monad öğretisi
. Yüzyılda ortaya konmuş düşüncelerin günümüzdeki felsefi tartışmalara etkisi
Etik

Etiğin temel sorunları ve kavramlarını filozofların kendi metinleri üzerinden tartışmak.
. Yüzyıl Filozofları

. yüzyıl felsefesinin temel sorunları ve kavramlarını filozofların metinleri üzerinden tartışmak.
Felsefe Metin Okuma ve Yazma

Genel bir metin tanımlaması yaptıktan sonra bir felsefi metnin temelyelerinin neler oldukları üzerinde
durulacak metnin eşsüremsel olarak temel yapılarının neler oldukları belirlenecek, farklı metin türlerinin neler
oldukları tanımlanacaktır. İkinci aşamadase kimi felsefi metinler üzerinden gidilerek okuma ve yorumlama
süreci örneklerlerdelenecektir.
Uygulamalı Etik Felsefe ödev proje tez hazırlama

Seçilmiş bir etik problemine çözümler üretme ve onları tartışma.
Eski Yunanca

Yunan Alfabesi ve Dilbigisi kurallarını öğrenme ve Yunan Kaynaklarının Çözümlenmesi.
Descartes

Descartes Felsefesinin temel konu ve kavramları
Felsefi Metinler

Dersi o dönem veren Öğretim Üyesi tarafındançeriği belirlenecektir.
Sosyal Psikoloji

Sosyal psikoloji kuramlarını ve yöntemlerini anlama
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bireyin davranışlarını sosyal ortamın nasıl etkilediğini anlama,
Norm, sosyal etki, grup süreci, tutum ve tutum değişikliği gibi konularda kuramları bilme ve davranışları
açıklayabilme
.YARIYIL DERSLERİ
Bilim Felsefesi

Bilgi Felsefesi ve Bilim Felsefesilişkisi
Pozitist ve anti-pozitist düşünceler
yana Çevresi Felsefe ödev proje tez hazırlama
Bilimsellik Ölçütü Sorunu
Doğrulanabilirlik ve Yanlışlanabilirlik
Bilim tarihindelerlemeyi olanaklı kılan koşullar hakkındaki kuramlar
. Yüzyılda Felsefe

. yüzyıl felsefesinin temel sorunları ve kavramlarını filozofların metinleri üzerinden tartışmak
Sanat Felsefesi

Sanat felsefesinin ana problemlerinin ve onlara tarihçinde önerilen belli başlı çözümlerinncelenip
tartışılması.
Felsefi Metin Okuma Yazma

Genel bir metin tanımlaması yaptıktan sonra bir felsefi metnin temelyelerinin neler oldukları üzerinde
durulacak metnin eşsüremsel olarak temel yapılarının neler oldukları belirlenecek, farklı metin türlerinin neler
oldukları
. Yüzyıl Filozofları

Seçilmiş metinler ve yazarları hakkında genel bilgiler
İlgili filozoflar üzerine detaylı çalışma
Filozoflarınddiaları arasındaki farklılık ve benzerliklerin araştırılması
Seçilen filozofların güncel felsefi sorunlar açısından tartışılması
Eski Yunanca

Yunan Alfabesi ve Dilbigisi kurallarını öğrenme ve Yunan Kaynaklarının Çözümlenmesi
Hume Felsefe ödev proje tez hazırlama

Şeçilmiş bir yada birkaç metinden yola çıkarak Hume ‘un bir görüşünün ya da bir kavramının ayrıntılı bir
incelemesi
Kant

Şeçilmiş bir yada birkaç metinden yola çıkarak Kant ‘ın bir görüşünün ya da bir kavramının ayrıntılı bir
incelemesi
Özgürlük Sorunu

Özgürlük kavramılelgili sorunların ve düşüncelerin tarihsel ve felsefi olarak tartışılması.
Felsefi Metinler

Dersi o dönem veren Öğretim Üyesi tarafındançeriği belirlenecektir.
Gelişim Psikolojisi

Doğumdan ergenliğe kadarnsan gelişimini açıklayan birçok yaklaşımı ve temel kavramları öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Psiko-motor, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim hakkında bilgi sahibi olma
Gelişim dönemlerindeki sorunları ve bunların sonuçlarını kavrayabilme
Gelişim kuramlarını gelişim sorunlarının tespitinde kullanabilme
SOS- Çağdaş Toplum Teorileri
Felsefe ödev proje tez hazırlama

Büyük boy, orta boy ve küçük boy kuramlarını yapısı,şle, toplumsal olgulelişkisi ve eleştirisi dersin
içeriğini oluşturur.
.YARIYIL DERSLERİ
Tarih Felsefesi

Tarih felsefesini konularını tarih filozoflarına dayanarak ele alma
.Yüzyılda Felsefe

. yüzyılın önemli düşünürlerinin düşüncelerinin kendi eserleri üzerindenncelenmesi ve dönemin felsefesinin
ele aldığı temel problemler ve bu düşünürlerin bu problemleri ele alırken kullandıkları ve geliştirdikleri
kavramlar.
.Yüzyıl Filozofları

. yüzyılınlk yarısında yaşamış bir ya da birkaç . yüzyıl filozofunun kendi metinlerine dayanılarak ayrıntılı
bir biçimdencelemesi, tartışılması
Hegel

-Hegel’in felsefe tarihindeki yeri,
-Yaşamı ve eserleri,
-Düşünce sistemi ve ana kavramları
-Eserlerinden seçmeler
İnsan Felsefesi

İnsan felsefesi sorunlarının tarihsel ve felsefi olarak tartışılması.
Hermeneutik

Yorumbilimin temel sorunları ve kavramlarını tartışılması.
Çevre Etiği

Çevre sorunlarının yarattığı etik problemlerinrdelenmesi ve bu problemlere önerilen çözümlerin tartışılması.
Toplum Felsefesi

Toplum felsefesinin temel problemlerinin ve onlara önerilen çözümlerinrdelenip değerlendirilmesi.
Marx

Şeçilmiş bir yada birkaç metinden yola çıkarak Marx ‘ın bir görüşünün ya da bir kavramının
ayrıntılı birncelemesi
Kültür Felsefesi

İdeoloji,dünya görüşü,din,yaşam biçimi ve kültür arasındakilişkilerin,benzerliklerin ve farklılıklarınrdelenip
tartışılması
Felsefi Metinler

Dersi o dönem veren Öğretim Üyesi tarafındançeriği belirlenecektir.
Felsefe ödev proje tez hazırlama Hukuk Sosyolojisi

Hukuk sosyolojisinin niteliği, Hukuk felsefesi, Aristoteles, Montesquieu, Sosyolojik ekoller, Hukuk ve Devlet:
Hukuk devleti, Hukuk ve Suç, Kriminoloji, Suç teorileri.
Öğrenme Psikolojisi
(–) AKTS:

Klasik koşullanma, edimsel koşullanma, sosyal öğrenme ve gestalt kuramlarını açıklama
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğrenmeninlkelerini bilme,
Öğrenmelkelerini günlük yaşama aktarabilme,
Eğitim ortamında en uygun yöntemi kullanarak sorunlu davranışı ortadan kaldırmak
.YARIYIL DERSLERİ
Modern Mantık

Sembolik mantığın konu ve uygulamaları
.Yüzyılda Felsefe

. yüzyılın önemli düşünürlerinin düşüncelerinin kendi eserleri üzerindenncelenmesi ve dönemin felsefesinin
ele aldığı temel problemler ve bu düşünürlerin bu problemleri ele alırken kullandıkları ve geliştirdikleri
kavramlar.
Varlık Felsefesi

Varlık Felsefesinin temel kavramlarını ve konularını, varlık felsefesiylelgilenen filozoflara dayanarak ele
almak Schopenhauer

Arthur Schopenhauer’in felsefesi, kötümserlik görüşü ve teodise yaklaşımları Nietzsche

Nietzsche’nin seçilmiş kimi metinlerinin okunması
Ahlak felsefesi, tarih felsefesi, toplum felsefesi ve bilgi felsefesi hakkındaki görüşleri vensan anlayışı
Hıristiyanlık ve nihilizmlişkisi hakkındaki düşünceleri
Türk Düşünce Tarihi

Felsefe ödev proje tez hazırlama
Tanzimat’tan günümüze dek türk düşünce tarihinde etkili olmuş felsefe akımlarınınrdelenmesi ve onların
yarattıkları sonuçların değerlendirilmesi.
Yöntem Sorunu

Yöntem Kavramının İrdelenmesi, felsefe tarihi boyunca tartışılan yöntem sorunlarınınncelenip
değerlendirilmesi
Dil Felsefesi

Dil felsefesinin temel sorunları ve kavramlarını tartışılması
. Yüzyıl Filozofları

. yüzyılınlk yarısında yaşamış bir ya da birkaç . yüzyıl filozofunun kendi metinlerine dayanılarak ayrıntılı
bir biçimdencelemesi, tartışılması.
Devlet Felsefesi

Devlet felsefesinin temel problemlerinin ve onlara önerilen çözümlerinrdelenip değerlendirilmesi
Felsefi MetinlerV

Dersi o dönem veren Öğretim Üyesi tarafındançeriği belirlenecektir.
SOS- Siyaset Sosyolojisi

Siyaset Sosyolojisinin Konusu, Yöntemi ve Amacı,Siyaset Sosyolojisi Alanında Yapılmış Çalışmalardan
Örnekler ,Siyaset Kavramının Sosyolojik Tahlili “Etimolojisi ve Tanımları”, Siyaset Bilim ve Siyaset
Sosyolojisi Ayrımı “Sosyolojik Açıdan Siyaset”,Siyasal Kültür ve Siyasal Kültür Tipleri, Türk Siyasal
Kültüründe Siyasal Partilerin ve Partiler Arası İlişkilerin Tarihi Temelleri ve Bundan Örnekler
.YARIYIL DERSLERİ
. Yüzyılda Felsefe
Felsefe ödev proje tez hazırlama

. yüzyılınlk yarısında yaşamış belli başlı . yüzyıl filozoflarının görüşlerininncelenip karşılaştırılması.
İnsan Hakları

İnsan hakları sorununun tarihsel ve felsefi olarak tartışılması.
Fenomenoloji

Fenomenolojinin temel sorunları ve kavramlarını tartışılması.
Siyaset Felsefesi

Siyaset felsefesinin temel problemlerini siyaset filozoflarına dayanarak anlatma
. Yüzyıl Filozofları

. yüzyıl felsefesinin temel sorunları ve kavramlarını filozofların metinleri üzerinden tartışmak.
Varoluşçuluk

-Varoluşçuluğun felsefe tarihindeki yeri,
-Varoluşçuluğun temel eserleri,
-Temel problemleri ve ana kavramları
Heidegger

Şeçilmiş bir yada birkaç metinden yola çıkarak Heidegger ‘ın bir görüşünün ya da bir kavramının ayrıntılı bir
incelemesi
Meslek Etiği

Tıp ,hukuk gibi alanlarda yapılan uygulamaların yarattığı etik sorunların ve bu sorunların çözümlerinin
irdelenip tartışılması
Felsefi Metinler V

Dersi o dönem veren Öğretim Üyesi tarafındançeriği belirlenecektir.
Din Felsefesi

Din Nedir?, Din-Felsefe İlişkisi, Din Felsefesi Nedir?, Dinî Epistemoloji, Din Felsefesi ve Teoloji Arasındaki
Farklılık, Doğal Teoloji, Tanrı Tasavvurları, Tanrı’nın Varlığı ve Özellikleri, Vahiy ve Mucize, Tavrı-Evren
İlişkisi,Teizm, Ateizm, Deizm, Panteizm, Panenteizm, Kötülük Problemi ve Teodise, Eskatoloji ( Ölüm
Sonrası Hayat), Din-Bilim İlişkisi, Din-Sanat İlişkisi, Din-Ahlak İlişkisi, Çevre Sorunları/Ekolojik Kriz ve Din,
Dinî Çoğulculuk, Din Dili ve Hakikat
.YARIYIL DERSLERİ
. Yüzyılda Felsefe
(–) AKTS:

. yüzyılınlk yarısında yaşamış belli başlı . yüzyıl filozoflarının görüşlerininncelenip karşılaştırılması.
Çağın Problemlerine Felsefi Bakış

Çağımızın temel problemleri
Modern Mantık

Klasik mantık ,birli yüklemler mantığı, sembolleştirme ,ikiden çok değerli mantıklar hakkında temel bilgiler.
. Yüzyıl Filozofları

. yüzyılınlk yarısında yaşamış belli başlı . yüzyıl filozoflarının görüşlerininncelenip karşılaştırılması.
Zihin Felsefesi

Zihin Felsefesinin temel problemlerinin ve onlara önerilen çözümlerinrdelenip değerlendirilmesi
Göstergebilim

Göstergebilimin temel sorunları ve kavramlarını tartışılması.
Hukuk Felsefesi

Hukuk Felsefesinin temel problemlerinin ve onlara önerilen çözümlerinrdelenip değerlendirilmesi
Eleştiri Kuramları

Tarih boyunca ortaya atılmış eleştiri kuramlarınınncelenmesi,karşılaştırılması, yarattığı sonuçlarının
tartışılması
Postmodernizm

Postmodernizmin arka planının ve temel özelliklerininncelenmesi ve yarattığı sonuçların tartışılması
Felsefi Metinler

Dersi o dönem veren Öğretim Üyesi tarafındançeriği belirlenecektir.
Din Felsefesi

Felsefenin Tarihsel Serüveni İçerisinde Din Felsefesi, . Yüzyılda Din Felsefesi, A. N. Whitehead ve Süreç
Din felsefesi, Türkiye’de Din Felsefesi, . Yüzyılda Din Felsefesi ve Problemleri, . Yüzyılda Din
Sorunu,İnancın Karakter Üzerindeki Etkisi, Din-Siyaset İlişkisi, Din ve Ötekileştirme

Bu yazıyı lütfen paylaşır mısınız?