[metaslider id=1153]

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ödev yapılır

 

 • Detaylı İçerik
 • İnkılâp ve inkılâplarla ilgili kavramalar: Devlet ve unsurları, Tekâmül, Islahat, Hükümet Darbesi, İhtilâl, İnkılâp
  İnkılâp ve İnkılâpla ilgili Kavramlar: Devlet ve Unsurları, Tekâmül, Islahat, Hükümet Darbesi, İhtilâl, İnkılâp
 • Osmanlı Devleti’nde yenilik hareketleri, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, I. Meşrutiyet, II. Meşrutiyet
 • Osmanlı Devleti’nde Fikir Akımları (Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık, Türkçülük.) İttihat ve Terakki
 • Partisi’nin iktidara gelmesi. 31 Mart olayı, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları
 • Birinci Dünya Savaşı’nın Nedenleri ve Savaşın başlaması, Osmanlı Devleti’nin Savaşa katılması, Cepheler ve Sonuçları
 • Osmanlı Devleti’ni Paylaşım antlaşmaları (Boğazlar, Londra, Sykes Picot, St. Jean de Maurienne Ant.) I. Dünya
 • Savaşı’nın Sona Ermesi, Ermeni olayları, Mondros Ateşkes Antlaşması
 • Milli Mücadele dönemi, İşgaller karşısında Ulusun ve Ülkenin durumu Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa
 • Kemal Paşa’nın İstanbul’a gelişi ve duruma bakışı
 •  Ara Sınav
 • Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı. Mustafa Kemal Paşa’nın Havza’daki Faaliyetleri, Amasya Genelgesi,
 • Erzurum Kongresi ve önemi
 • Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri. Sivas Kongresi ve önemi, MilliMücadele döneminde diğer kongreler
 • Amasya Görüşmeleri, Sivas’ta komutanlarla yapılan toplantı. Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelişi. Son Osmanlı
 • Mebuslar Meclisi’nin toplanması, Misak-ı Milli
 • T.B.M.M.’nin açılması, Nitelikleri. MilliMücadele’de Basın, T.B.M.M’ye karşı ayaklanmalar. Türkiye’yi paylaşma tasarıları
 • Düzenli Ordunun Kurulması (Kuva-yı Milliye, Düzenli Ordu), Güney ve Güney Doğu Cephesi, Doğu Cephesi (TBMM Hükümeti veSovyet Rusya İlişkileri)
 • Ermeni Sorunu, Ermenilerle yapılan Savaşlar, TBMM Hükümeti Gürcistan ilişkileri, Batı Cephesi (I. ve II.
 • İnönü Savaşları, Kütahya-Eskişehir Muharebeleri)
 • Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz, Mudanya Ateşkes Antlaşması
 •  Dönem Sonu Sınavı
 • Saltanatın Kaldırılması, Lozan Konferansı
 • Lozan Barışı, II.TBMM’nın Açılması
 • Türk İnlılâp Hareketlrti(Siyasal İnkilâplar)
 • CUmhuriyet Döneminin İlk Siyasal Partileri, İzmir Suikasti, Menemen Olayı
 • Hukuk İnkılâbı
 • Eğitim Alanında Yapılan İnkılâplar(Tevhid-i Tedrisat, Harf İnkılâbı)
 • Kültür İnkılâbı(Tarih, Dil ve Güzel Sanat Alanında Yapılan Çalışmalar)
 •  Ara Sınav
 • Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar
 • Ekonomik Alandaki İnkılâplar, Milli Ekonomi Oluşturma Çalışmaları
 • Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyetinin Dış Politikası. 1923-1932 Dönemi Dış Politikası Olayları
 • 1932-1939 Dönemi Dış Politika Olayları, Atatürk Dönemi Dış Politikasının Özellikleri
 • II. Dünya Savaşı ve Türkiye, II. Dünya Savaşının Türkiye Acısından Sonuçları
 • Atatürk İlkeleri(Cumhuriyetcilik,Milliyetcilik,Halkcılık,Laiklik)
 • Atatürk İlkeleri(Devletcilik,İnkılâpcılık) Atütürk’ün Bütünleyici İlkeleri
 •  Dönem Sonu Sınavı