[metaslider id=1153]

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ödev yapılır

 

 • Detaylı İçerik
 • İnkılâp ve inkılâplarla ilgili kavramalar: Devlet ve unsurları, Tekâmül, Islahat, Hükümet Darbesi, İhtilâl, İnkılâp
  İnkılâp ve İnkılâpla ilgili Kavramlar: Devlet ve Unsurları, Tekâmül, Islahat, Hükümet Darbesi, İhtilâl, İnkılâp
 • Osmanlı Devleti’nde yenilik hareketleri, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, I. Meşrutiyet, II. Meşrutiyet
 • Osmanlı Devleti’nde Fikir Akımları (Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık, Türkçülük.) İttihat ve Terakki
 • Partisi’nin iktidara gelmesi. 31 Mart olayı, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları
 • Birinci Dünya Savaşı’nın Nedenleri ve Savaşın başlaması, Osmanlı Devleti’nin Savaşa katılması, Cepheler ve Sonuçları
 • Osmanlı Devleti’ni Paylaşım antlaşmaları (Boğazlar, Londra, Sykes Picot, St. Jean de Maurienne Ant.) I. Dünya
 • Savaşı’nın Sona Ermesi, Ermeni olayları, Mondros Ateşkes Antlaşması
 • Milli Mücadele dönemi, İşgaller karşısında Ulusun ve Ülkenin durumu Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa
 • Kemal Paşa’nın İstanbul’a gelişi ve duruma bakışı
 •  Ara Sınav
 • Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı. Mustafa Kemal Paşa’nın Havza’daki Faaliyetleri, Amasya Genelgesi,
 • Erzurum Kongresi ve önemi
 • Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri. Sivas Kongresi ve önemi, MilliMücadele döneminde diğer kongreler
 • Amasya Görüşmeleri, Sivas’ta komutanlarla yapılan toplantı. Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelişi. Son Osmanlı
 • Mebuslar Meclisi’nin toplanması, Misak-ı Milli
 • T.B.M.M.’nin açılması, Nitelikleri. MilliMücadele’de Basın, T.B.M.M’ye karşı ayaklanmalar. Türkiye’yi paylaşma tasarıları
 • Düzenli Ordunun Kurulması (Kuva-yı Milliye, Düzenli Ordu), Güney ve Güney Doğu Cephesi, Doğu Cephesi (TBMM Hükümeti veSovyet Rusya İlişkileri)
 • Ermeni Sorunu, Ermenilerle yapılan Savaşlar, TBMM Hükümeti Gürcistan ilişkileri, Batı Cephesi (I. ve II.
 • İnönü Savaşları, Kütahya-Eskişehir Muharebeleri)
 • Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz, Mudanya Ateşkes Antlaşması
 •  Dönem Sonu Sınavı
 • Saltanatın Kaldırılması, Lozan Konferansı
 • Lozan Barışı, II.TBMM’nın Açılması
 • Türk İnlılâp Hareketlrti(Siyasal İnkilâplar)
 • CUmhuriyet Döneminin İlk Siyasal Partileri, İzmir Suikasti, Menemen Olayı
 • Hukuk İnkılâbı
 • Eğitim Alanında Yapılan İnkılâplar(Tevhid-i Tedrisat, Harf İnkılâbı)
 • Kültür İnkılâbı(Tarih, Dil ve Güzel Sanat Alanında Yapılan Çalışmalar)
 •  Ara Sınav
 • Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar
 • Ekonomik Alandaki İnkılâplar, Milli Ekonomi Oluşturma Çalışmaları
 • Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyetinin Dış Politikası. 1923-1932 Dönemi Dış Politikası Olayları
 • 1932-1939 Dönemi Dış Politika Olayları, Atatürk Dönemi Dış Politikasının Özellikleri
 • II. Dünya Savaşı ve Türkiye, II. Dünya Savaşının Türkiye Acısından Sonuçları
 • Atatürk İlkeleri(Cumhuriyetcilik,Milliyetcilik,Halkcılık,Laiklik)
 • Atatürk İlkeleri(Devletcilik,İnkılâpcılık) Atütürk’ün Bütünleyici İlkeleri
 •  Dönem Sonu Sınavı

Üniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.